Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální univerzitu 3. věku bude možné od září 2013 studovat i v Tišnově 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Je založena na využití komunikačních technologií a internetu a didakticky přizpůsobena specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat
a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory.

 

Účastníkem studia může být:

 • senior se statutem důchodce

 • invalidní důchodce bez rozdílu věku

 • osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce)

 

Podmínky studia:

 • vyplněná a konzultační střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška

 • zaplacený studijní poplatek (150,- až 300,- Kč za semestr)

 

Přihlášky a informace má pro vás připraveny a na setkání s vámi se těší – knihovnice a kontaktní osoba VU3V konzultačního střediska Dagmar KopřivováVšem budoucím „studentům“, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici
2 počítače a konzultační pomoc.

Podrobné informace najdete na www.e-senior.cz  nebo přímo v Městské knihovně Tišnov.

Aktuální nabídka kurzů 2017:

Zimní semestr 2017/2018

Zájemci o přednášky VU3V se musí přihlásit osobně do pátku 22. 9. 2017

 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly

 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka

 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus

 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700

 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky

 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Zahájení: úterý 26. 9. 2017 v 9:30

 

Následující termíny: úterý 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5. 12. 2017 v 9:30

 

Cena: 300,- Kč 

                                                                                                             

Již proběhlé kurzy:

 

VU3V zimní semestr 2013/2014

Pilotní semestr – Astronomie obsahuje 4 přednášky, které zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a představení slavných astronomů Rudofa II. Toto téma je povinné pro všechna nová střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory i pro konzultační střediska. Výuka probíhá
1x týdně.(V dalších semestrech pak 1x za 14 dní).

Začínáme v úterý 3. září 2013 vždy od 9.30 do 11.30 v přednáškovém sále městské knihovny.

 

Kouzelná geometrie
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. Geometrie je tedy „velmi stará věda“, ale bez její aplikace se neobejde ani naše doba. Aniž to tušíme, denně užíváme toho, co s geometrií úzce souvisí. V přednáškách se vydáme od výrazných tvarů přes poohlédnutí po starších stavebních technikách ke geometrii moderní architektury a na závěr se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tvarů je nevyčerpatelná.

 

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2013/2014

Lesnictví

11. 2. a 25. 2. 2014 v 9:30

Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa. Přednášky jsou doplněny i souvisejícími tématy, jako ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství, rybníkářství apod. Všechny přednášky jsou bohatě dokumentovány edukativními materiály s cílem přehledného, srozumitelného a pro praktický život využitelného poznání.
Bonusem semestrálního kurzu bude „živá“ přednáška pana Doc. Ing. Jiřího Viewegha, CSc.

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2014/2015

Dějiny oděvní kultury I.

V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta.  Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvorů. Naši pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.

 

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání TU

              v Liberci

LektorIng Petr Tylínek

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2014/2015

Dějiny oděvní kultury II

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Zahájení: úterý 10. 2. 2015 v 9:30

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2015/2016

 

Dějiny oděvní kultury III.

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem.

Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um.

60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2015/2016

 

Evropské kulturní hodnoty

Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.

Zahájení: úterý 2. 2. 2016 v 9:30

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2016/2017

Hudební nástroje

Všichni se od počátku svého života setkáváme s hudbou a posléze i s hudebními nástroji. Kdo z nás ale přesně ví, kolik rozmanitých nástrojů je, podle jakých kritérií se dělí, z čeho se skládají, jak se tvoří tón a co je třeba k rozezvučení daného nástroje? Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária. Společně s hudebními nástroji bude představen i jejich zvuk a způsob hry včetně krátkých ukázek skladeb. Přednášky tedy nebudou jen výčtem daných skutečností, ale i příjemným koncertem.

Zahájení: úterý: 27. 9. 2016 v 9:30

 

                                                                                                             

 

VU3V letní semestr 2016/2017

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

 

V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na pouť českou historií. Odkryjeme mnohá tajemství i zajímavosti z našich dějin i ze života velmožů, knížat a králů. Jedna z přednášek bude věnována největšímu českému králi a římskému císaři Karlu IV. Seznámíme se také s problémy 14. století i s tím, jak se může krize stát motorem dějin.

Termíny: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. 2017 v 9:30

                                                                                                             

 

 

 

 
Zahájení: úterý: 27. 9. 2016 v 9:30