Knihovní řád

 

Výtah z knihovního řádu

 

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.

 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.

 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.

 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.

 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.

 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny na jeden měsíc u knih a na 14 dní u časopisů. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel. Takto lze výpůjčku prodloužit maximálně dvakrát tj. na 3 měsíce. po této době je nutné výpůjčku donést vrátit do knihovny.

 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.

 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.

 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

 

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.

 • Práce v síti Internet je bezplatná.

 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.

 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem. 

 • Dále je zakázáno:

  •  Provozování počítačových her

  • Chatovat

  • Zdržovat se na sociálních sítích po dobu delší než nezbytně nutnou

 • Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí Internetu. Uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně jedné hodiny.  Tento čas lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další 

  zájemce. Tento čas může knihovník zkrátit na maximálně půl hodiny pobytu podle situace ve studovně.

 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.

 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

Dokumenty ke stažení v plném znění

 

Knihovní řád  .pdf

 

Příloha č. 1 - Provozní řád internetu .pdf 

 

Příloha č. 2 - Provozní řád internetu pro dětské oddělení  .pdf

 

Příloha č. 3 - Provozní řád pro půjčování datových nosičů .pdf 

 

Příloha č. 4 - Ceník poplatků a náhrad .pdf