Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální univerzitu 3. věku bude možné od září 2013 studovat i v Tišnově 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Je založena na využití komunikačních technologií a internetu a didakticky přizpůsobena specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům bez rozdílu místa bydliště. Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat
a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory.

 

Účastníkem studia může být:

 • senior se statutem důchodce

 • invalidní důchodce bez rozdílu věku

 • osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce)

 

Podmínky studia:

 • vyplněná a konzultační střediskem (knihovnou) potvrzená přihláška

 • zaplacený studijní poplatek (150,- až 300,- Kč za semestr)

 

Přihlášky a informace má pro vás připraveny a na setkání s vámi se těší – knihovnice a kontaktní osoba VU3V konzultačního střediska Dagmar KopřivováVšem budoucím „studentům“, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici
2 počítače a konzultační pomoc.

Podrobné informace najdete na www.e-senior.cz  nebo přímo v Městské knihovně Tišnov.

Aktuální nabídka kurzů - Letní semestr 2020/2021

 

Městská knihovna Tišnov vyhlašuje na letní semestr 2020/2021 (únor–květen) nové cykly přednášek. Přihlašovat se můžete od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 v Městské knihovně Tišnov.

Cena kurzů VU3V je 300,00 Kč/ za jeden kurz na semestr

Na každý kurz je potřeba vypsat přihlášku a zároveň zaplatit.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace budou kurzy probíhat buď prezenční formou v knihovně nebo formou online přednášek. Prosím, při přihlašování počítejte s oběma variantami.

 

Život a dílo Michelangela Buonarroti

Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni často označovaný jen jako Michelangelo (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím) byl italský sochař, architekt, malíř, básník a přední představitel vrcholné italské renesance a manýrismu. Jeho nejslavnější díla jsou monumentální socha Davida a malířská výzdoba Sixtinské kaple.

Michelangelo žil a tvořil téměř celé století. Po celý život byl velmi pracovitý, pracoval ještě šest dnů před svou smrtí. Žil v bouřlivých časech, kdy bylo smeteno středověké náboženství a začala reformace. Byl umělcem, který se dokázal této době přizpůsobit a geniálně ji ztvárnit ve svých dílech.

 

                                                                                                             

 

Již proběhlé kurzy:

VU3V zimní semestr 2013/2014

Pilotní semestr – Astronomie obsahuje 4 přednášky, které zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a představení slavných astronomů Rudofa II. Toto téma je povinné pro všechna nová střediska a slouží především k pochopení systému studia a ověření způsobu přijatelnosti pro seniory i pro konzultační střediska. Výuka probíhá
1x týdně.(V dalších semestrech pak 1x za 14 dní).

Začínáme v úterý 3. září 2013 vždy od 9.30 do 11.30 v přednáškovém sále městské knihovny.

 

Kouzelná geometrie
Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. Geometrie je tedy „velmi stará věda“, ale bez její aplikace se neobejde ani naše doba. Aniž to tušíme, denně užíváme toho, co s geometrií úzce souvisí. V přednáškách se vydáme od výrazných tvarů přes poohlédnutí po starších stavebních technikách ke geometrii moderní architektury a na závěr se navrátíme zpět k přírodě, jejíž nabídka tvarů je nevyčerpatelná.

 

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2013/2014

Lesnictví

11. 2. a 25. 2. 2014 v 9:30

Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa. Přednášky jsou doplněny i souvisejícími tématy, jako ochrana a péče o krajinu, vodní hospodářství, rybníkářství apod. Všechny přednášky jsou bohatě dokumentovány edukativními materiály s cílem přehledného, srozumitelného a pro praktický život využitelného poznání.
Bonusem semestrálního kurzu bude „živá“ přednáška pana Doc. Ing. Jiřího Viewegha, CSc.

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2014/2015

Dějiny oděvní kultury I.

V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Začneme u pravěkých lovců v dobách počátků odívání. Navštívíme starověké oblasti Sumeru a Babylonu. Zastavíme se u pyramid a prozkoumáme oděvy záhadného Egypta.  Z Kréty vyplujeme k řecké pevnině a po zastávce v Mykénách společně odhalíme principy dokonalé souhry pěstěného těla a řasených oděvů starověkého Řecka. Po hedvábné stezce zabloudíme až do vzdálené Číny. Neznámí Etruskové nám ukáží cestu k pyšnému Římu a po jeho rozpadu uvidíme, co oděvní kultuře byzantské a raně křesťanské přinesly kmeny Barbarů. Opustíme starověk a prozkoumáme oděvy doby románské. Pod gotickými lomenými oblouky si prohlédneme středověký šatník rytířů a dam evropských panovnických dvorů. Naši pouť zakončíme v době renesanční, kdy se opět objevuje potřeba krásy, kultivovanosti a antických ideálů.

 

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání TU

              v Liberci

LektorIng Petr Tylínek

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2014/2015

Dějiny oděvní kultury II

Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV.

Zahájení: úterý 10. 2. 2015 v 9:30

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2015/2016

 

Dějiny oděvní kultury III.

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu, pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem.

Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um.

60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2015/2016

 

Evropské kulturní hodnoty

Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.

První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišťována – psanými i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?

Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme? Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?

Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury – snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných směrů.

Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem (a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují, jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.

Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.

Zahájení: úterý 2. 2. 2016 v 9:30

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2016/2017

Hudební nástroje

Všichni se od počátku svého života setkáváme s hudbou a posléze i s hudebními nástroji. Kdo z nás ale přesně ví, kolik rozmanitých nástrojů je, podle jakých kritérií se dělí, z čeho se skládají, jak se tvoří tón a co je třeba k rozezvučení daného nástroje? Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária. Společně s hudebními nástroji bude představen i jejich zvuk a způsob hry včetně krátkých ukázek skladeb. Přednášky tedy nebudou jen výčtem daných skutečností, ale i příjemným koncertem.

Zahájení: úterý: 27. 9. 2016 v 9:30

 

                                                                                                             

 

VU3V letní semestr 2016/2017

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

 

V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na pouť českou historií. Odkryjeme mnohá tajemství i zajímavosti z našich dějin i ze života velmožů, knížat a králů. Jedna z přednášek bude věnována největšímu českému králi a římskému císaři Karlu IV. Seznámíme se také s problémy 14. století i s tím, jak se může krize stát motorem dějin.

Termíny: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4. 2017 v 9:30

                                                                                                             

Zimní semestr 2017/2018

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

 

Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.

 1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly

 2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka

 3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus

 4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700

 5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky

 6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Zahájení: úterý 26. 9. 2017 v 9:30

                                                                                                             

VU3VLetní semestr 2017/2018

GIAN LORENZO BERNINI - genius evropského baroka

Cyklus přednášek představí italského barokního architekta, soceařa a malíře, který mimo jiné dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu. Jeho sochy se staly vzorem pro evropské barokní sochaře. Bernini byl pro baroko stejně jako Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal svému okolí budoucnost.

 

Vedoucí lektor:

doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Osnova

1. Život a dílo                                                          30. 1. 2018
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese                   13. 2. 2018
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu                      27. 2. 2018
4. Fontány                                                               13. 3. 2018

5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo       27. 3. 2018
6. Architekt                                                             10. 4. 2018

                                                                                                             

VU3V zimní semestr 2018/2019

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.

Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech Univerzity třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 

Vedoucí lektor

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Osnova

 1. Krize jako počátek nového
 2. Zlatý věk
 3. Temno a jeho světla
 4. Osvícenství a jeho stíny
 5. Národní obrození
 6. Zrození občana

 

Zahájení: úterý 2. 10. 2018 v 9:30

Následující termíny: 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. a 11.12.2018

Cena kurzu: 300,- Kč

 

 

                                                                                                             

VU3V letní semestr 2018/2019

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

Vedoucí lektor: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.

Osnova

 • Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím
 • Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění
 • Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých
 • Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
 • Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
 • Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

Cena: 300.00 Kč

Začátek kurzu: 5.2. 2019 v 9:30 (19.2.; 5. a 19.3.; 2. a 16. 4. 2019)

                                                                                                             

VU3V Zimní semestr 2019/2020

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ MYSLIVOSTI

Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.

Lektoři:

doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.; Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Termíny úterý v 9:30: 1. 10.; 15. 10.; 29. 10.; 12. 11.; 26. 11. a 10. 12. 2019

Cena kurzu: 300,- Kč

 

OSNOVA

Od tradic k současnosti 

Přednáška uvádí posluchače do problematiky myslivosti v celém jejím širokém kontextu, včetně základní legislativy. Krátce je představena historie oboru a dále jsou posluchači seznámeni s tématem v kulturním kontextu – sochařství, malířství, písemnictví a hudbě, včetně nahlédnutí do mysliveckého života.

 

Co je to zvěř 

Myslivost je obor o chovu zvěře. Druhy zvěře mohou být původní nebo nepůvodní podle toho, jak v rámci vývoje myslivosti a lovu bylo žádoucí lovit co nejpestřejší škálu druhů. Díky myslivecké a lovecké činnosti byly v rámci celé Evropy přiváženy do krajin i druhy úplně nové. S nejdůležitějšími ze zvěře pernaté a srstnaté budete mít možnost se v přednášce seznámit.

 

Prase divoké, horký brambor naší myslivosti

Prasata divoká jsou velmi inteligentní zvěří a jejich přizpůsobivost jakékoliv krajině je obdivuhodná. Ve spojení s jejich silnou populační dynamikou si podmanili zemědělskou krajinu. Přednáška je zaměřena na obecnou charakteristiku prasete divokého, dále se věnuje významu prasete divokého pro obor myslivosti včetně zhodnocení jeho významu ze zemědělského hlediska. Na závěr zhodnocen vztah člověka k tomuto výjimečnému zvířeti.

 

Chlouba české myslivosti – obornictví

Obory nepatří mezi zařízení, která vznikla původně u nás. Jejich původ je třeba hledat v jižní Evropě, kde již Římané chovali rozmanitou zvěř v ohradách. Obory však zaujímají významné místo v české myslivosti. Jejich funkcí není pouze intenzivní lov, ale obornictví je hlavně o intenzivním chovu zvěře. Důležitou funkcí obornictví je možnost ukázat zvěř v jejím přirozeném prostředí. Přednáška podává informace o vzniku, vývoji a významu obor. Důležitá část je věnována „roku v oborách" na příkladech z obor Březka a Aldašín a nezbytnému vybavení obor. Další části přednášky seznamují posluchače s oborou jako s místem inspirace umělců – ale i se současným společenským významem.

 

Velké šelmy

Velké šelmy patří k vrcholovému stupni obratlovců – predátorů, kteří na pomyslném potravinovém řetězci stojí na nejvyšším místě, což jim umožnila celá řada adaptací na životní prostředí, na potravu a schopnost přizpůsobit se. Přednáška seznamuje posluchače se třemi velkými šelmami, které se – i když vzácně – vyskytují i na území České republiky. Jedná se o medvěda hnědého, vlka a rysa ostrovida. 

 

Kam kráčí myslivecký výzkum

Poslední přednáška z cyklu o myslivosti posluchače seznamuje s historií a současností vývoje českého mysliveckého výzkumu. Zavádí je na výzkumná pracoviště České zemědělské univerzity, kde je nejprve vysvětlena situace v oblasti výzkumu migrace zvěře přes nebezpečné vozovky, a jak se dá zabránit srážkám zvěře s motoristy. Druhý výzkum, který je svou tematikou velice unikátní, objasňuje, jak se zvěř orientuje v prostoru pomocí svého tzv. "šestého smyslu".

 

                                                                                                             

VU3V Letní semestr 2019/2020

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale

Vedoucí lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 

Osnova

 1. Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo
 2. Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí
 3. Leonardo da Vinci: portréty
 4. Leonardo da Vinci: nástěnné malby
 5. Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik
 6. Leonardo da Vinci: kresby

Zahájení: úterý 4. 2. 2020 v 9:30

Další termíny: 18. 2.; 3. 3.; 17. 3.; 31. 3. a 14. 4. 2020
 

                                                                                                             

Zimní semestr 2020/2021

 

Rituály evropských královských rodů

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Osnova

 1. Zakotvení evropských královských rodů v historii
 2. Narození a křty
 3. Zásnuby a svatby
 4. Rozvody
 5. Pohřby
 6. Hroby, hrobky a pohřebiště

Termíny

úterý 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11. a 8. 12. 2020 v 9:30

 
Zahájení: úterý: 27. 9. 2016 v 9:30