Informační vzdělávání pro školy

Nabídka lekcí

Lekce pro děti

Cílem neformálního vzdělávání je získávání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit společenské a pracovní uplatnění dětí.

Proto je důležité zapojení školských organizací do různých forem neformálního vzdělávání, které Městská knihovna Tišnov poskytuje.

Naším zaměřením je informační a digitální vzdělávání, díky kterému se u žáků a studentů rozvíjejí tyto klíčové kompetence:

  • komunikativní
  • sociální
  • personální
  • pracovní
  • kompetence k řešení problémů

Osvojení si těchto kompetencí tvoří základ pro celoživotní učení a vstup života.

Záběr informačního vzdělávání je velice široký a zapojuje průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu a Školních vzdělávacích plánů.

Informační vzdělávání Městské knihovny Tišnov se zaměřuje na práci s knihou, podporu čtenářské a informační gramotnosti a rozvíjí kritické myšlení dětí již od útlého věku.