Knihovní řád

Soubory ke stažení:

 • Knihovní řád - v plném znění
 • Příloha č. 1 - Provozní řád internet
 • Příloha č. 2 - Provozní řád půjčování Tematických kufříků
 • Příloha č. 3 - Provozní řád půjčování Deskových her
 • Příloha č. 4 - Ceník poplatků a náhrad

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.

 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.

 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně. Bez průkazu se knihy NEPŮJČUJÍ.

 • Ochrana osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.

 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.

 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny na čtyři týdny u knih i časopisů. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel. Takto lze výpůjčku prodloužit maximálně dvakrát tj. na 3 měsíce. po této době je nutné výpůjčku donést vrátit do knihovny.

 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.

 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.

 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány Poplatky z prodlení (dle ceníku).

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na Internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.

 • Práce v síti Internet je bezplatná.

 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.

 • Je zakázáno používat poštovní program Outlook Express. Hraní počítačových (i online) her. Pouštět si jakékoliv audio soubory bez použití vlastních sluchátek. Vyhledávání, prohlížení, stahování materiálů a stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod a zákona, využívat SW a aplikace donesené na vlastním paměťovém médiu a hrát nebo provozovat hazardní hry (např. navštěvovat online casina aj.)

 • Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí Internetu. Registrovaný uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu maximálně jedné hodiny. Tento čas lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další klient. Neregistrovaný uživatel má právo pracovat s počítačem po dobu 30 minut.
  Měk Tišnov si vyhrazuje stanovit individuální časové limity, aby vyhověla více zájemcům.

 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.

 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.