Vzdělávací akce pro školy

 

Cílem neformálního vzdělávání je získávání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou zlepšit společenské a pracovní uplatnění občanů. Proto je důležité zapojení školských organizací do různých forem neformálního vzdělávání, které Kreativní laboratoř poskytuje.   

 

Naším zaměřením je informační a digitální vzdělávání, díky kterému se u žáků a studentů rozvíjí klíčové kompetence 

  • k řešení problémů,

  • komunikativní

  • sociální

  • personální a pracovní. 

Osvojení si těchto kompetencí tvoří základ pro celoživotní učení a vstup do života. Záběr informačního vzdělávání je velice široký a zapojuje průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu a Školních vzdělávacích plánů, na která naší nabídkou cílíme. 

  • Člověk a jeho svět  

  • Člověk a svět práce 

  • Matematika a její aplikace 

  • Mediální výchova – kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, práce v realizačním týmu; 

  • Osobní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, řešení problémů, hodnoty, postoje, praktická etika 

Nově vybudovaná koncepce vzdělávání bude rozvíjet digitální, mediální i čtenářskou gramotnost, a to dětí už od útlého věku. Základy programování a logického myšlení bude rozvíjena už v Mateřských školách