Ochrana osobních údajů

GDPR

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů subjektu údajů, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů (dále též jen Správce) informuje subjekt údajů (dále též jen Klient), že za účelem naplnění kupní smlouvy, smlouvy o dílo a jakýchkoliv jiných smluvních ujednání a povinností vyplývajících z daňových předpisů a dalších předpisů zejména upravující knihovnictví a dále z oprávněného zájmu správce bude zpracovávat osobní údaje Klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografii (dále společně vše jen jako "osobní údaje"). Aktuální seznam lhůt je umístěn v každé pobočce MěKS a na webových stránkách.
 3. Správce informuje Klienta, že může Správce požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též Klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že Klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má Klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 4. Zpracováním osobních údajů Klienta může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce informuje, že osobní údaje bez souhlasu Klienta předává zejména smluvním partnerům a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 5. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 6. Správce informuje Klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je Klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 7. Správce, Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:
 • Korespondenční adresa Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601
 • Emailová adresa info@kulturatisnov.cz
 • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Jan Brdíčko - ředitel
 • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kubečka & Prokop, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 036 90 121 sídlem Praha, Kladská 5, 12000

https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas